Nyaob rongt

Nyaob rongt! Nyaob haod ndeuf nat gaox kod yif xof dout Los Mongb, hax muax hend ndout muax yif sib let los nzuas zout mex nongs.